Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FRIGO HOLDINGS SP. Z O.O. (KRS: 0000163507, NIP: 8371655314, REGON: 015469745) ul. Trojanowska 92, 96-500 Sochaczew.

Aby skontaktować się z administratorem we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych należy wysłać na adres mailowy kontakt@frigoholdings.pl lub pod wskazany wyżej adres pocztą tradycyjną.

Cel i podstawy przetwarzania 

 • przedstawienia ofert lub usługę świadczoną przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
 • zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 • realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
 • rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
 • realizacji przez Administratora czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
 • realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,
 • ustalenia, dochodzenia i obroną przed roszczeniami przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (w tym monitoring wizyjny)

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres :

 • Do zakończenia stosunku pracy / zakończenia współpracy lub do momentu rezygnacji, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń.
 • Do momentu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub wcześniej do momentu wycofania zgody przez kandydata. 
 • Nie dłużej niż 6 miesięcy od upływu 6 lat, po których została zakończona współpraca.
 • W przypadku reklamacji 1 rok od momentu rozstrzygnięcia reklamacji, w przypadku rozliczenia zobowiązania (spłaty) przez okres 6 lat od końca roku w którym wygasło zobowiązanie stanowiące przedmiot spornej umowy lub 10 lat w przypadku sporu sądowego z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi wsparcia lub jest to wymagane przepisami (np. ZUS, organy ścigania, usługi IT i zapewniające stabilną infrastrukturę) lub w ramach realizacji umów i zamówień (np. klienci i kontrahenci).

Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych .

Informacja o automatycznym przetwarzaniu danych

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.